Standaard tekst voor de HEADER BUBBLE!

STANDAARD BUTTON TEKST

Diederik Boot
Legerpredikant en voorganger van de Nederlands Hervormde Kerk

klik hier voor de persoonskaart van deze persoon in de database

Diederik Boot, geboren te Leur op 18 mei 1765 als zoon van Ds. Gerardus Boot. Werd als kandidaat bevestigd op 5 december 1790 in zijn eerste gemeente Warnsveld.

In 1794 bezet het Franse leger de zuidelijke Nederlanden (nu België). De republiek is lid van een Anti-Franse bond en daarom betrokken bij deze kwestie. Het leger wordt gemobiliseerd en zuidwaarts gestuurd om samen met andere te proberen de Fransen weer te verdrijven. In januari 1794 krijgt de classis van de Nederlands Hervormde Kerk te Zutphen een brief van de Staten van Gelre. Namens de landelijke overheid vragen zij, hoe eerder hoe liever, een predikant te zenden van “bekwaamheid en stichtelijke omgang” om de godsdienst waar te nemen bij de troepen van de staat gedurende dit jaar en de volgende campagne (veldtocht). De classis Zutphen deelt de beslissing per brief mede aan de Gelderse Staten: De classis heeft gecommitteerd den Weleerwaarde Godzaligen en Welgeleerde Heer Diederik Boot, V.D.M. te Warnsveld om genoemde taak op zich te nemen. De Gelderse Synode gaat akkoord met deze aanwijzing. De aanwijzing krijgt een tijdelijk karakter. Ds. Boot krijgt geloofsbrieven van de het classicaal bestuur waarmee hij zich in Den Haag moet melde om in functie gesteld te worden. De aanstelling krijgt een tijdelijk karakter.

Na afloop van zijn diensttijd als legerpredikant, in april 1795, stuurt Ds.Boot een overzicht van zijn werkzaamheden aan de classikale vergadering te Zutphen. Bij zijn aanstelling als legerpredikant had de classis rapporteren na afloop verplicht gesteld! De opsomming die Ds. Boot geeft, wekt de indruk dat hij weinig vrije tijd heeft gehad. Naast de wekelijkse preek op Zondagmorgen verzorgt hij, afhankelijk van de omstandigheden, op de overige dagen elke avond een “bedestond”. Later rijst hij mee met een ambulant hospitaal waar hij behalve ´s Zondags ook op Woensdag preekt bij zieken en gewonden. Dit vindt ´s morgens plaats om 11 uur wanneer: “Doctoren en Chirurgijns hunne visites en verbanden hebben gedaan”. Wel meldt Ds. Boot dat hij een paar “in den huwelijkse staat” bevestigd heeft te Breda. Over het verloop van de veldtocht van 1974 schrijft hij nog: Dat men voortdurend moest “retireren”. Dat blijkt ook uit zijn verblijf in diverse legerkampen en veldhospitaals in ondermeer België, Breda, Heusden en Dordrecht. Hier wordt het ambulante hospitaal opgeheven en gaat Ds. Boot terug naar zijn eigen gemeente in Warnsveld. Hij vertrekt daar in 1798 en wordt bevestigd te Renkum op 22 april 1798. Vervolgens op 17 maart 1805 te Werkendam en op 26 juli 1807 te Heusden. Aldaar is hij, ongehuwd, overleden op 2 mei 1811, in de leeftijd van 45 jaren.

Bron en toestemming:
– Dhr. Dick Boot
– Dhr. J. Van Dieren
PKN Warnsveld